Феталната морфология - прищявка или безспорна необходимост?

Проф. д-р Димитър Марков - кратка визитка

 

Проф. Димитър Марков завърша медицина през 1998 год. в Медицински университет София. През 1999 год. става докторант в Катедрата по акушерство и гинекология, МУ София. През 2000 г. заминава на двугодишна специализация в отделението по Пренатална диагностика ръководено от д-р Филип Локе в Университетска болница Антверпен (UZA), Белгия. От 2003 до 2012 год. работи в СБАЛАГ „Майчин дом“, София. От 2015 год. е професор по акушерство и гинекология в Катедрата по здравни грижи, ФОЗ, МУ София. Има извършени над 60 000 ехографски прегледа и стотици инвазивни манипулации под ехографски контрол в областта на пренаталната диагностика.

 

Управител e на МЦ МАРКОВС е от 2007 год. 

 

Какво представлява ехографския преглед наречен „Фетална морфология“?

„Феталната морфология”(фетус = плод, морфос = структура, логос = наука) представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково изследване в хода на което се прави оценка всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността. В хода на прегледа се правят редица измервания (фетална биометрия) и се оценява на гестационната възраст и вероятния термин на раждане. В допълнение, се извършва систематична оценка на анатомията на плода и се изключват различни видове структурни дефекти. Същевременно, се прави и оценка на риска за асоциирани генетични аномалии чрез анализирането на множество ехографски маркери. Задължително се извършва и Доплерово изследване на майчината и феталната циркулация, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез оценка на дължината на маточната шийка. Документира се разположението на плацентата и количеството на околоплодната течност. След приключване на прегледа се дава подробен писмен протокол с установената ехографска находка. Ключови за изследването са професионалната квалификация на лекаря и качествата на използваната ехографска апаратура. 

 

Защо се говори за три фетални морфологии през бременността?

Прегледите за оценка на феталната морфология са три (във всеки един триместър), поради това, че плодът се развива непрекъснато в хода на бременността. Така например, в първи триместър плодът е под 100 грама, във втори e около 300-400 грама, а в трети триместър е над 1200 грама. Това на практика предопределя и невъзможността с един единствен преглед да се изключат всички възможни за пренатално диагностициране структурни дефекти. По тези причини, ехографската оценка на феталната морфология има своята специфика във всеки един от различните гестационни срокове.

 

Прегледът на феталната морфология между 11-13+6 г.с. (оптимално 12-13+6 г.с.) се фокусира върху определянето на точната гестационна възраст, изключването на големите структурни аномалии на плода, ехографския скрининг за хромозомни аномалии и Доплеровото изследване за оценка на кръвотока между майката и плода.

 

Феталната морфология между 18-23 г.с. (оптимално 20-23 г.с.) акцентира върху внимателното оглеждане на всички органи и структури на плода – мозък, лице, сърце, гръбнак, корем, крайници и др. В допълнение, се извършва и ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка. Обикновено е показано и Доплерово изследване на кръвотока между майката и плода. 

 

Феталната морфология между 28-32 г.с. (оптимално 28-30 г.с.) е третия по-важен ехографски преглед през бременността. Чрез него се изключват между 5 до 10% от възможните за пренатално диагностициране структурни аномалии – тези с по-късна клинична изява. Допълнително се прави оценка на темпа на фетален растеж и развитие, както и Доплерово изследванена феталното кръвообращение. Прецизира се отново локализацията на плацентата, пъпната връв и количеството на околоплодната течност. Дават се препоръки за начина на родоразрешение.

 

Каква е ползата от извършването на оценка на феталната морфология?

Ползите от извършването на преглед на феталната морфология от квалифициран специалист са много. На първо място, в голямата част от случаите прегледът на феталната морфология внася спокойствие. Обикновено след такъв преглед се констатира, че бременността се развива по правилния начин и всичко е наред. За жалост, обаче, не винаги това е така. В някои случаи в хода на прегледа се диагностицират проблеми или усложнения, които налагат прецизиране на поведението и вземането на трудни решения – дали да се предприемат допълнителни изследвания и какви, дали въобще да се продължи с развитието на бременността и ако да, какво да се очаква от бъдещето… Именно в такива случаи информацията получена от оценката на феталната морфология се оказва безценна. За мен най-голямата полза от този преглед е, че чрез него на бъдещите родители се дава правото на информиран избор.

 

Има ли вреда от извършването на преглед на феталната морфология?

Най-голямата вреда от извършването на ехографската оценка на феталната морфология е неправилното интерпретиране на това, което се установява в хода на прегледа. Така например, в някои случаи клиничното значение на една ехографска находка може да бъде ненужно пресилено или обратното - да бъде омаловажено. В други случаи – тя може въобще да не бъде констатирана или пък да бъде погрешно интерпретирана или неправилно обяснена. Балансът е много деликатен. Независимо, че навсякъде в големите специализирани центрове по фетална морфология се работи по протокол, на практика начинът на протичане на прегледа е строго индивидуален и зависи в изключителна степен от квалификацията на лекаря извършващ изследването. Не трябва да се забравя, че самото консултиране и представяне на получената информация е също от огромно значение. Например, при обективното наличие на една и съща ехографска находка бременната може да излезе значително разтревожена или напълно успокоена от кабинета на двама различни лекари.

 

Какви са ограниченията на прегледа на феталната морфология?

Като всеки клиничен метод и ехографската оценка на феталната морфология има своите ограничения. По същество ултразвуковото изследване е средство за пренатално диагностициране на структурните (анатомичните) дефекти на плода. Една определена част от тях подлежат на пренатално диагностициране в различните гестационни срокове. Има и такива анатомични дефекти, обаче, които не могат да бъдат диагностицирани преди раждането. За разлика от структурните аномалии, генетичните дефекти изискват други (не ехографски, а генетични по своята същност) методи за поставяне на точна пренатална диагноза. По тази причина е нереалистично да се очаква, че прегледът на феталната морфология може да идентифицира правилно и точно всички случаи със синдром на Даун или всички други генетични състояния, дефекти и синдроми, които съществуват в природата. Друго много важно ограничение на оценката на феталната морфология е, че методът е субективен и до голяма степен зависи от квалификацията на специалиста, който го извършва.

 

Какво ще кажете в заключение?

Ехографският преглед на феталната морфология играе ключова роля в съвременните пренатални грижи. В голямата част от случаите извършването му внася спокойствие и увереност в бъдещите родители, че всичко изглежда наред. Понякога, чрез него се идентифицират сериозни проблеми или потенциално висок риск от възникване на усложнения. Това позволоява прецизиране на акушерското поведение, както и дава възможност на бъдещите родители да направят информиран избор въз основа на обективен анализ на получената информация. Основното ограничение на прегледа е неговия субективен характер, което го прави силно зависим от квалификацията на екзаминатора.

 

Проф. д-р Димитър Марков, дмн