Анестезиология

Анестезиология

Анестезията представлява медицинска дейност, която се осъществява от лекарите специалисти по Анестезиология и интензивно лечение. Чрез нея се отстранява субективното чувство за болка по време на диагностични процедури и оперативни интервенции.

 

Най-често прилаганите видове анестезия в клиничната практика са обща анестезия, локорегионална анестезия и седация.

  • Общата анестезия е медикаментозно предизвикано и обратимо отнемане на съзнанието на пациента. Тя позволява извършването на всички видове оперативни интервенции.
  • Локорегионалната анестезия представлява липса на болка и чувствителност в определен телесна област при запазено съзнание на пациента. Най-често се извършва чрез инжектиране на лекарствени продукти - локални анестетици около нервните пътища.
  • Седацията е постигане на психоемоционален комфорт при запазено съзнание на пациента с помощта на специфични медикаменти. Чрез нея се отстранява субективното чувство на стрес, понижава се усета за болка като води до равнодушно отношение на болния към случващото се по време на диагностичните процедури и оперативни интервенции.
Анестезиология

Анестезиологичният екип на МЦ МАРКОВС предлага всички съвременни видове анестезия. Редом с това се извършват и високоспецифични медицински дейности като локорегионална анестезия под ехографски контрол в реално време, осигуряване на проходимост на дихателните пътища в „будно състояние“ с флексибилен бронхоскоп, анестезия при малки деца и др.

 

Подходът за анестезия е индивидуален, съобразен с медицинските стандарти. Базира се на типа хирургия, особеностите на пациента, неговите придружаващи заболявания и терапия.

 

В хода на преданестезиологична консултация в МЦ МАРКОВС се обсъждат най-подходящите варианти за обезболяване, както по време, така и след оперативната интервенция. Анестезиологичният екип осигурява неотлъчно физическо присъствие и наблюдение на пациента от момента на постъпването му в операционната зала до превеждането му в болничната стая с напълно възстановено съзнание и защитни рефлекси.

 

Задължително преди всяка анестезия на пациента се поставя сигурен венозен източник (абокат) и се осигурява наблюдение на основните жизнени функции и показатели (ЕКГ, неинвазивно кръвно налягане, насищане на кръвта с кислород) с помощта на медицински монитор.

 

Пациентите на МЦ МАРКОВС могат да разчитат на сигурна, надеждна и безопасна анестезия, изпълнена по медицински стандарт, съчетана с максимален физически и психически комфорт.

 

За повече информация относно възможностите за извършване на преданестезиологична консултация във връзка с планирана диагностична процедура или оперативна интервенция може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.