Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТ markovs.bg

 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА markovs.bg Е ОБВЪРЗАНО С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА И ЗАРЕЖДАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ.

 

В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МОЛЯ ДА НЕ ИЗПОЛВАТЕ САЙТА markovs.bg.

 

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА markovs.bg, ОСВЕН СВОЕТО СЪГЛАСИЕ, ВИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

 

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на информационната платформа markovs.bg и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на съдържанието на сайта, както и с използването на услугите, предоставени от него. Информационната платформа е собственост на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД, гр. София, ул. „Бадемова гора“ №20, ЕИК: 206705300, телефон за контакт: +359 899130550

 

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕКСТА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Website (“уебсайт” или „сайт“)

Обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, което съдържа файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и информационни ресурси.

 

Информационна платформа

Цялостен програмен продукт, който дава възможност на потребителите да получават онлайн достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън неговия контрол.

 

Потребител

Физическо или юридическо лице, според законите на Р. България, което е регистрирало потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн запазване на час или за пазаруване на сайта markovs.bg.

 

Потребителско име

Избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД.

 

Парола

Код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до профила на потребителя.

 

Потребителски профил

Обособена част от сайта markovs.bg съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки, резултати от проведени прегледи, консултации, изображения от образни изследвания, лабораторни изследвания и др., и предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

 

Цена

Цените посочени в сайта markovs.bg са в български лева и подлежат на промяна по всяко време по преценка на собственика на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД.

 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата потребителите са длъжни да избягват извършването на действия, които нарушават закона.

 

Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система на markovs.bg:

 • Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения;
 • Да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; • Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта markovs.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД.

 

 

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

А. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

 

Б. В регистрационната форма, попълвана от потребителя МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД, има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

 

Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

 

 

IV. ОТГОВОРНОСТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД си запазва правото да спира сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

 

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД може да изменя настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

 

Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет и базираната информационна система:

 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • Да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 • Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на setherbal.com както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на markovs.bg, без изричното разрешение на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД.

 

V. ТЪРГОВСКИ И РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ

С приемането на настоящите Общи условия потребителят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите на медицинските услуги предлагани в сайта.

 

 

VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин.

 

При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

 

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

 

С поставяне на отметка срещу Общите условия на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС ЕООД, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

 

Използването на интернет сайта markovs.bg представлява декларация за приемане от страна на потребителя на всички правила, условия и указания описани в настоящите Общи условия.