';

Фетална ехокардиография

Фетална ехокардиография

Феталната ехокардиография (ФЕхоКГ) представлява високоспециализирано ехографско изследване на сърцето на плода. Извършва се от квалифициран акушер-гинеколог или педиатър кардиолог с ехографска апаратура от висок клас.

Прегледът е от особено значение, тъй катo вродените сърдечни аномалии са най-честите структурни дефекти на плода. Наблюдават се при 8 до 12 на 1000 живородени. От тях, половината са тежки – несъвместими с живота и/или налагат хирургична корекция след раждането. Допълнително, в пренаталния живот честотата е значително по-висока. Казано по друг начин – вероятността плодът да има вродена сърдечна малформация е от 5 до 6 пъти по-голяма, отколкото да има синдром на Даун. Следователно, единственият начин да си гарантирате липсата на такава аномалия е чрез извършване на ФЕХоКГ от квалифициран лекар.

ФЕхоКГ се извършва в различни гестационни срокове. Основните фактори, от които зависи изследването, са опита на изследователя и възможностите на използваната ехографска апаратура.

ФЕХоКГ между 12-13+6 г.с.

 • Най-рано ФЕхоКГ е възможно да бъде извършена към 12-13+6 г.с. чрез трансвагинално (през влагалището) или трансабдоминално (през корема) ултразвуково изследване. Трансвагиналната ФЕхоКГ е със значително по-добра разделителна способност.
 • Трансвагиналната ФЕхоКГ между 12-13+6 г.с. е показана във всички случаи с високорискова бременност – анамнеза за вроден сърдечен порок при някой от родителите, родено вече дете със сърдечна аномалия в семейството, захарен диабет на бременната и др. Друго важно показание за извършване на ранна ФЕхоКГ представлява и увеличената нухална транслуценция на плода между 11-13+6 г.с.
 • Прегледът се извършва и при всяка бременна, която желае да получи спокойствие, че всичко със сърцето на плода е наред в най-ранните гестационни срокове.

ФЕХоКГ между 18-23 г.с.

 • В първи триместър сърцето на плода е прекалено малко и подлежи на последващо развитие, поради което ФЕхоКГ обикновено се планира около 20-22 г.с. В хода на прегледа се прави задълбочена оценка на комплексната анатомия на феталното сърце.
 • В някои случаи е необходимо извършване на ФЕхоКГ и в по-късен гестационен срок –  обикновено между 28-32 г.с.
 • Не всички вродени сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани преди раждането. Малките дефекти, които са сравнително чести, обикновено се пропускат. От друга страна, редица сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани единствено след раждането.
 • Предвид всичко това става ясно, че вродените сърдечни малформации са едни от най-често недиагностицираните пренатално структурни дефекти.

ФЕХоКГ между 12-13+6 г.с.

 • Най-рано ФЕхоКГ е възможно да бъде извършена към 12-13+6 г.с. чрез трансвагинално (през влагалището) или трансабдоминално (през корема) ултразвуково изследване. Трансвагиналната ФЕхоКГ е със значително по-добра разделителна способност.
 • Трансвагиналната ФЕхоКГ между 12-13+6 г.с. е показана във всички случаи с високорискова бременност – анамнеза за вроден сърдечен порок при някой от родителите, родено вече дете със сърдечна аномалия в семейството, захарен диабет на бременната и др. Друго важно показание за извършване на ранна ФЕхоКГ представлява и увеличената нухална транслуценция на плода между 11-13+6 г.с.
 • Прегледът се извършва и при всяка бременна, която желае да получи спокойствие, че всичко със сърцето на плода е наред в най-ранните гестационни срокове.

ФЕХоКГ между 18-23 г.с.

 • В първи триместър сърцето на плода е прекалено малко и подлежи на последващо развитие, поради което ФЕхоКГ обикновено се планира около 20-22 г.с. В хода на прегледа се прави задълбочена оценка на комплексната анатомия на феталното сърце.
 • В някои случаи е необходимо извършване на ФЕхоКГ и в по-късен гестационен срок –  обикновено между 28-32 г.с.
 • Не всички вродени сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани преди раждането. Малките дефекти, които са сравнително чести, обикновено се пропускат. От друга страна, редица сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани единствено след раждането.
 • Предвид всичко това става ясно, че вродените сърдечни малформации са едни от най-често недиагностицираните пренатално структурни дефекти.

В МЦ МАРКОВС работят водещите специалисти по фетална ехокардиография (ФЕхоКГ) в България. За повече информация относно възможностите за планиране на ФЕхоКГ в МЦ МАРКОВС независимо от гестационния срок може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.