Фетална ехокардиография
Фетална ехокардиография

Фетална ехокардиография

Феталната ехокардиография (ФЕхоКГ) представлява високоспециализирано ехографско изследване на сърцето на плода.

 

Извършва се от квалифициран АГ специалист или педиатър кардиолог с ехографска апаратура от висок клас.

 

Прегледът е от особено значение, тъй като вродените сърдечни малформации (ВСМ) са най-честите структурни дефекти на плода. Наблюдават се при 8 до 12 на 1000 живородени. Около половината от тях са тежки – несъвместими с живота и/или налагат хирургична корекция след раждането.

 

Допълнително, в пренаталния живот честотата на ВСМ е значително по-висока. На практика, вероятността плодът да бъде засегнат от сърдечна аномалия е от 5 до 6 пъти по-голяма, отколкото да има синдром на Даун.

 

Следователно, единственият начин да се гарантира липсата на вродена сърдечна малформация (ВСМ) на плода е извършването на ФЕХоКГ от висококвалифициран специалист.

 

Феталната ехокардиография се извършва в различни гестационни срокове. Основните фактори, от които зависи качеството на изследването, са опита на изследователя и възможностите на използваната ехографска апаратура. От по-голямо значение е опитът на екзаминатора.

 

В МЦ МАРКОВС при пренатално диагностициране на сърдечен дефект на плода уточняването на анатомията и хемодинамиката на аномалията, оттам и на прогнозата, се осъществяват чрез тясното сътрудничество между специалистите по фетална морфология и детските кардиолози.

 

Фетална ехокардиография между 12-13+6 г.с.

  • Най-рано фетална ехокардиография е възможно да бъде извършена към 12-13+6 г.с. чрез трансвагинално (през влагалището) или трансабдоминално (през корема) ултразвуково изследване;

  • Трансвагиналната фетална ехокардиография е със значително по-добра разделителна способност;

  • Трансвагиналната фетална ехокардиография между 12-13+6 г.с. е показана във всички случаи с високорискова бременност – анамнеза за вроден сърдечен порок при някой от родителите, родено вече дете със сърдечна аномалия в семейството, захарен диабет на бременната и др.;

  • Друго важно показание за извършване на ранна фетална ехокардиография представлява и увеличената нухална транслуценция на плода между 12-13+6 г.с.;

  • Прегледът може да се извърши и при всяка бременна, която желае да получи спокойствие, че сърцето на плода изглежда нормално още в най-ранните гестационни срокове.

Внимание: Предвид ранния гестационен срок и бурното последващо развитие на феталното сърце е необходимо планирането на фетална ехокардиография на следващ етап от развитието на бременността - обикновено между 18-23 г.с..

 

Фетална ехокардиография между 18-23 г.с.

  • В първи триместър сърцето на плода е прекалено малко и подлежи на последващо развитие, поради което феталната ехокардиография обикновено се планира около 18-23 г.с. (оптимално между 20-23 г.с.). В хода на прегледа се прави задълбочена оценка на комплексната анатомия на феталното сърце;

  • Именно в този гестационен срок се установяват и голямата част от възможните за пренатално диагностициране ВСМ;

  • В някои случаи е необходимо извършване на фетална ехокардиография и в по-късен гестационен срок - обикновено между 28-32 г.с.

Внимание: Пренаталната диагноза на ВСМ и днес представлява сериозно предизвикателство за съвременните пренатални грижи.

 

Някои малки сърдечни дефекти могат да бъдат пропуснати пренатално.

 

От друга страна, съществуват и сърдечни аномалии, които могат да бъдат диагностицирани единствено след раждането.

 

В МЦ МАРКОВС работят висококвалифицирани специалисти, които имат дългогодишен опит и експертни познания в областта на феталната ехокардиография (ФЕхоКГ). Освен това, те работят с медицинска апаратура от най-висок клас, което е определящо за качеството и надеждността на прегледа.

 

Специалистите по фетална морфология и детските кардиолози от екипа на МЦ МАРКОВС имат допълнително придобита квалификация и специализация по фетална ехокардиография, което ги отличава от голямата част от останалите колеги у нас.

 

За повече информация относно възможностите за планиране на фетална ехокардиография, независимо от гестационния срок, може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.